اطلاعات ایمنی قطعاتقالب سازي  1. طراحي و ساخت قالب‌هاي مخزن داخل اجاق گاز ، شركت سينجرگاز